Privacyverklaring

De gegevensbescherming is van bijzonder belang voor het management van Siehec GmbH, beheerder van de dienst "AgreeDo" (op https://www.agreedo.com, hierna "AgreeDo" genoemd).

De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met persoonlijke gegevens gebeurt wanneer gebruikers de website van AgreeDo bezoeken. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee de gebruiker persoonlijk kan worden geïdentificeerd. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in de onderstaande verklaring over gegevensbescherming.

Het adres van de verantwoordelijke persoon

Verantwoordelijke instantie in de zin van de gegevensbeschermingswetten, in het bijzonder de DSGVO (DSGVO), is:


Siehec GmbH
Ballaufstr. 34
81735 München
Duitsland

Telefoon: +49 -89 -38 15 74 14
E-mail: heckner@agreedo.com
Website: https://www.agreedo.com

Wettelijke basis

De verwerking van persoonlijke gegevens, zoals naam, adres, e-mailadres of betaalwijze (bijv. creditcard) van een gebruiker, vindt altijd plaats in overeenstemming met de basisregeling voor de bescherming van persoonsgegevens en met de landspecifieke voorschriften voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van een gebruiker, die van kracht zijn op grond van de overeenkomst. AgreeDo wil het publiek informeren over de aard, omvang en doel van de door AgreeDo verzamelde, gebruikte en verwerkte persoonlijke gegevens door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring. Bovendien worden de gebruikers door deze gegevensbeschermingsverklaring op de hoogte gesteld van hun rechten.

Gebruikersrechten

De gebruiker heeft te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van de door hem opgeslagen persoonlijke gegevens. De gebruiker heeft ook het recht om correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens te vragen. De gebruiker kan te allen tijde contact opnemen met AgreeDo via het in het impressum vermelde adres en voor verdere vragen over de gegevensbescherming. Bovendien heeft de gebruiker het recht zich tot de bevoegde toezichthoudende instantie te wenden.

Voorts heeft de gebruiker het recht om gegevens die AgreeDo automatisch verwerkt op basis van de toestemming van de gebruiker of ter uitvoering van een overeenkomst in een gemeenschappelijk, machinaal leesbaar formaat aan hem of aan een derde ter beschikking te stellen. Indien de gebruiker de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke persoon verlangt, zal dit alleen plaatsvinden voor zover dit technisch mogelijk en haalbaar is met gerechtvaardigde inspanningen.

Veiligheid door middel van SSL- of TLS-codering

AgreeDo gebruikt SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of verzoeken die gebruikers naar AgreeDo sturen. Gebruikers herkennen een gecodeerde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in de browserregel.

Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die gebruikers naar AgreeDo verzenden niet door derden worden gelezen.

Verplichting tot het verstrekken van persoonsgegevens bij het gebruik van AgreeDo

Om AgreeDo te kunnen gebruiken, is autorisatie met aanmelding (d.w.z. het e-mailadres van de gebruiker) en een wachtwoord nodig. Dit is noodzakelijk om de vergaderinformatie alleen toegankelijk te maken voor andere gebruikers die de gebruiker wenst. Als de gebruiker niet bereid is om dit te doen, kan hij de dienst AgreeDo niet gebruiken om de hierboven genoemde redenen. Zogenaamde "openbare vergaderingen" zijn een uitzondering. Een gebruiker kan de inhoud van vergaderingen van zogenaamde "openbare vergaderingen" gebruiken, zelfs zonder een login en wachtwoord in te voeren. Bovenstaande beperkingen gelden echter voor alle andere functies AgreeDo.

Cookies

Als de beveiligingsinstellingen in de browser van de gebruiker dit toestaan, kan de browser tijdens een bezoek aan de AgreeDo website zogenaamde "cookies" op de computer van de gebruiker opslaan. Cookies maken de herkenning van de browser mogelijk.

Enerzijds gebruikt AgreeDo cookies om het gebruik van AgreeDo te vereenvoudigen: Gebruikers hoeven niet elke keer dat ze AgreeDo bezoeken hun login en wachtwoord in te voeren. Bovendien wordt de vooraf ingestelde gebruikerstaal ook opgeslagen met behulp van cookies.

Aan de andere kant gebruikt AgreeDo cookies voor marketing- en optimalisatiedoeleinden. Het gebruikersgedrag van bezoekers van de AgreeDo website wordt geregistreerd en statistisch geëvalueerd met behulp van cookies. AgreeDo gebruikt technologieën van de volgende aanbieders:

 • Matomo. Deze website gebruikt de open source software Matomo (Innocraft Inc., 150 Willis St, 6011 Wellington, Nieuw-Zeeland, https://www.innocraft.com/ en https://matomo.org/ voorheen Piwik) voor statistische analyse van de toegang van bezoekers. Matomo gebruikt zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op de computer van de gebruiker worden opgeslagen en een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken. Hiertoe wordt de door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website opgeslagen op de AgreeDo-server. Het IP-adres wordt anoniem gemaakt voordat het wordt opgeslagen.

  Matomo-cookies blijven op uw apparaat totdat de gebruiker ze verwijdert.

  Matomo-cookies worden opgeslagen op basis van Art. 6 alinea. 1 lit. f DSGVO. AgreeDo heeft een legitiem belang bij een geanonimiseerde analyse van het gedrag van de gebruiker om de service te optimaliseren.

  De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website zal niet aan derden worden doorgegeven. De gebruiker kan het opslaan van cookies verhinderen door zijn browser dienovereenkomstig in te stellen. AgreeDo wijst er echter op dat gebruikers in dit geval mogelijk niet alle functies van AgreeDo kunnen gebruiken.

  Als een gebruiker niet akkoord gaat met de opslag en het gebruik van zijn gegevens, kan de gebruiker de opslag en het gebruik van zijn gegevens hier deactiveren.

  In dit geval wordt er een opt-out-cookie opgeslagen in uw browser, die verhindert dat Matomo gebruiksdata kan opslaan. Als gebruikers hun cookies verwijderen, wordt de Matomo Opt-Out cookie ook verwijderd. In dit geval moet de opt-out de volgende keer dat u AgreeDo.

Logfile

AgreeDo verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden, die de browser van de gebruiker automatisch naar AgreeDo stuurt. Dit zijn:

 • Datum, tijd en tijdzone van de aanvraag naar de server
 • Volledig IP-adres en hostnaam van het type computer/deviceBrowser en browserversie
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Oproept pagina of bestand met grootte en overdrachtsstatus

Deze gegevens worden niet gecombineerd met andere gegevensbronnen. De opslag van deze gegevens vindt plaats tegen de achtergrond van het feit dat alleen op deze manier misbruik van AgreeDo kan worden voorkomen en dat deze gegevens het mogelijk maken om gepleegde misdrijven te onderzoeken indien nodig. In dit verband is de opslag van deze gegevens noodzakelijk om de werking van AgreeDo.

De basis voor de gegevensverwerking is Art. 6 paragraaf. 1 lit. f DSGVO, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen mogelijk maakt.

Registratie van nieuwe gebruikers

Bij de registratie op de website van AgreeDo worden persoonlijke gegevens verzameld. Welke persoonlijke gegevens worden doorgegeven, wordt bepaald door het desbetreffende invoerscherm dat voor de registratie wordt gebruikt. De door de gebruiker ingevoerde persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden

 • Gebruik van AgreeDo (bijv. inloggen)
 • Verwerking van betalingstransacties
 • Controleer op spamregistraties (zie het gedeelte "Diensten van derden" hieronder)
 • Indiening van de nieuwsbrief

Nieuwsbrief

AgreeDo informeert haar gebruikers op onregelmatige tijdstippen door middel van een nieuwsbrief over actuele informatie over AgreeDo.

Als de gebruiker de op de website aangeboden nieuwsbrief wenst te ontvangen, heeft AgreeDo het e-mailadres van de gebruiker nodig en informatie aan de hand waarvan AgreeDo kan controleren of de gebruiker eigenaar is van het opgegeven e-mailadres en ermee instemt de nieuwsbrief te ontvangen. Verdere gegevens worden niet of alleen op vrijwillige basis verzameld. AgreeDo gebruikt deze gegevens uitsluitend voor de verzending van de gevraagde informatie en geeft deze niet aan derden door.

De ingevoerde gegevens worden uitsluitend met toestemming van de gebruiker verwerkt (art. 6 lid 1 liter DSGVO). De gebruiker kan zijn toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het versturen van de nieuwsbrief te allen tijde herroepen, bijvoorbeeld door te klikken op de knop "Uitschrijven" in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingsprocessen blijft door de herroeping onaangetast.

De gegevens die door de gebruiker voor het abonnement op de nieuwsbrief bij AgreeDo worden opgeslagen, worden door AgreeDo opgeslagen tot het moment dat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en na het afmelden van de nieuwsbrief verwijderd. Gegevens die door AgreeDo voor andere doeleinden zijn opgeslagen (bijv. e-mailadressen voor het AgreeDo-serviceterrein) blijven hierdoor onaangetast.

Contactoptie via de website

Op grond van de wettelijke bepalingen bevat de website van AgreeDo informatie die snel elektronisch contact mogelijk maakt (bijv. per e-mail). Als een gebruiker per e-mail of via het feedbackformulier (https://www.agreedo.com/feedback.html) contact opneemt met AgreeDo, worden de door de gebruiker verstrekte persoonlijke gegevens (bijv. e-mailadres) automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonlijke gegevens die de gebruiker vrijwillig aan AgreeDo verstrekt, worden uitsluitend opgeslagen voor de verwerking van de aanvraag van de gebruiker. Deze persoonlijke gegevens worden niet aan derden doorgegeven.

Routinematige verwijdering van persoonlijke gegevens

Persoonlijke gebruikersgegevens worden uiterlijk na afloop van het kalenderjaar volgend op de beëindiging van de contractuele relatie gewist, tenzij er in individuele gevallen bijzondere redenen zijn om hiervan af te wijken (Europese richtlijn en verordeninggevers of toepasselijke wet- of regelgeving van andere relevante wetgevers). Voor zover de gebruiker bezwaar heeft gemaakt tegen de hoogte van de in de factuur vermelde servicekosten, kunnen de factuurgegevens worden bewaard tot de bezwaren definitief zijn opgehelderd.

De persoonsgegevens van de gebruiker kunnen bovendien gedurende maximaal twee jaar worden bewaard, op voorwaarde dat de verwerking van klachten en andere redenen voor een correcte afhandeling van de contractuele relatie dit vereisen. Bovendien kan het verwijderen van inventaris- en boekhoudgegevens achterwege worden gelaten voor zover de wettelijke voorschriften dit voorzien of voor zover dit noodzakelijk is voor het instellen van een vordering. gegevens van gebruikers van wie de account naar behoren is beëindigd, zullen worden verwijderd. Gegevens van gebruikers die niet binnen 30 dagen op de bevestigingslink (zie Double-Opt in) hebben geklikt, worden eveneens verwijderd.

Als het opslagdoel niet langer van toepassing is of als een door de Europese richtlijn en verordeninggever of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven bewaartermijn afloopt, worden de persoonsgegevens routinematig geblokkeerd of gewist in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

Het doorgeven van persoonlijke gebruikersgegevens aan derden

De diensten van derden worden gebruikt voor het verstrekken van AgreeDo. Hieronder vindt u een lijst met de doeleinden en namen van elke serviceprovider. De basis voor de gegevensverwerking is Art. 6 alinea. 1 lit. f DSGVO, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen toestaat.

Hosting

AgreeDo werkt voor de hosting van de website samen met Manitu (manitu GmbH, Welvertstraße 2, 66606 St. Wendel, Duitsland). De overeenkomstige gegevens in verband met het aanbod van AgreeDo worden in Duitsland opgeslagen. Manitu is in het bijzonder onderworpen aan het Duitse recht inzake gegevensbescherming. Meer informatie over de gegevensbescherming van Manitu vindt u bij: https://www.manitu.de/unternehmen/datenschutz-und-jugendschutz/

Het beheer van betalende gebruikersaccounts (bijv. AgreeDo Premium) wordt met behulp van GSuite van Google beheerd: Google Inc. ("Google"), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Californië, 94043, VS. Alleen het e-mailadres, adres en, indien van toepassing, de verwijzing naar de Stripe-klantaccount worden opgeslagen. (zie betalingsverwerking)Gebruikers kunnen meer informatie over de gegevensbescherming van Google vinden op: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Betaalverwerking: Stripe Privacy Policy

Door middel van AgreeDo hebben gebruikers de mogelijkheid om bij het bestellen van AgreeDo Premium het boekingsproces te activeren. Voor zover dit voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is, worden de gegevens ook aan de betalingsdienstaanbieder van AgreeDo of de met de betalingsverwerking belaste kredietinstelling doorgegeven. De omvang van de gegevens is beperkt tot het voor de contractafwikkeling noodzakelijke minimum.

Bij betaling per creditcard of automatische incasso wordt de betaling door Stripe van de betalingsdienstaanbieder Stripe Payments Europe Ltd, Block 4, Harcourt Centre, Harcourt Road, Dublin 2, Ierland, verwerkt. Meer informatie over het privacybeleid van Stripe vindt u op https://stripe.com/de/privacy#translation.

Accounting

AgreeDo gebruikt de dienst Collmex (Collmex GmbH, Lilienstr. 37, 66119 Saarbrücken, www.collmex.de) uitsluitend voor boekhoudkundige doeleinden. Persoonlijke gegevens van partners worden in het kader van de factuurverwerking doorgegeven. Meer informatie over het privacybeleid van Collmex vindt u op de website van Collmex: http://www.collmex.de/datenschutz.html

Anti-misbruiksdiensten

Tijdens de gebruikersregistratie worden het door de gebruiker ingevoerde e-mailadres en IP-adres gecontroleerd met behulp van de botscout-service (SPARC, Postbus 82764, Kenmore WA 98028, VS, https://www.botscout.com). Dit om misbruik van AgreeDo (bijv. door zogenaamde spam) te voorkomen. Meer informatie over gegevensbescherming vindt u hier: https://botscout.com/w3c/

E-mailservice

In het kader van de e-mailcommunicatie worden e-mails en e-mailadressen beheerd door mailservers van DomainFactory (domainfactory GmbH, Oskar-Messter-Str. 33, 85737 Ismaning, Duitsland, https://www.df.com). Meer informatie over gegevensbescherming vindt u hier: https://www.df.eu/de/datenschutz/

Video

Op de website AgreeDo, video's van YouTube (YouTube, LLC 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA). Tijdens het afspelen van de video's kan de serviceprovider cookies opslaan op de computer van de gebruiker. AgreeDo kan deze opslag niet beïnvloeden. Meer informatie over gegevensbescherming vindt u hier: https://www.datenschutz.org/youtube/ en https://policies.google.com/privacy?hl=en